Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Bằng những phương pháp nào người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2, Ca từ dung dịch CaCl2? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Câu 21:

Bằng những phương pháp nào người ta có thể điều chế Cu từ dung dịch Cu(, Ca từ dung dịch ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Lời giải:

- Điều chế Cu từ Cu( :

2Cu( + → 2Cu + +

2Cu(→ 2Cu + +

CuO + → Cu + O

Điều chế Ca từ : cô cạn dung dịch rồi điện phân nóng chảy.

→ Ca +