Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Từ những hợp chất riêng biệt : Cu(OH)2, MgO, FeS2, hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Mg, Fe. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Câu 20:

Từ những hợp chất riêng biệt : Cu, MgO, , hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Mg, Fe. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Lời giải:

Cu→ Cu

MgO → → Mg

&rarrl; → Fe

+ +

+ → 2Fe +