Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Tính thể tích dung dịch HNO3 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

Câu 20:

Tính thể tích dung dịch 1M ít nhất cần dùng để tác dụng hết với hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu. Cho biết phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

Lời giải:

Nhận thấy nếu Fe bị oxi hóa thành Fe3+ thì lượng tạo ra cũng không đủ hoà tan hết bột Cu do đó axit hoà tan hết Fe và có phản ứng với Cu một lượng x mol. Sử dụng phương trình bán phản ứng và phương trình ion rút gọn ta có:

Fe → + 3e + 3e → NO + + O

0,15 → 0,45(mol) 0,6 ←0,45 (mol)

Cu → Cu + 2e + 3e → NO + + O

x → 2x (mol) ← 2x (mol)

Lượng Cu còn lại do hoà tan : + Cu → +

0,15 →0,075(mol)

Số mol Cu = 0,075 + x = 0,15 → x = 0,075 (mol)

Vậy số mol phản ứng là: 0,6 + 8.0,075/3 = 0,8 mol

= 0,8l