Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Sục hỗn hợp khí CO2 và CO vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch nước lọc. Đổ dung dịch NaOH vào nước lọc thấy xuất hiện kết tủa.

Câu 20:

Sục hỗn hợp khí và CO vào dung dịch Ca thấy có kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch nước lọc. Đổ dung dịch NaOH vào nước lọc thấy xuất hiện kết tủa. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.

Lời giải:

+ Ca↓+ O (1)

+ + O → Ca( (2)

Ca( + 2NaOH → + + O (3).