Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Hoà tan 4 gam một đinh sắt đã bị gỉ trong dung dịch H2SO4 loãng, dư tách bỏ phần không tan được dung dịch A. Dung dịch A này phản ứng vừa hêt với 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M.

Câu 20:

Hoà tan 4 gam một đinh sắt đã bị gỉ trong dung dịch loãng, dư tách bỏ phần không tan được dung dịch A. Dung dịch A này phản ứng vừa hêt với 100 ml dung dịch 0,1M. Tính % tạp chất trong đinh sắt giả sử gỉ sắt không phản ứng với dung dịch axit.

Lời giải:

Giả sử phần oxit không phản ứng, vậy chỉ có sắt nguyên chất phản ứng, thứ tự phản ứng như sau :

phương trình cho - nhận e :

+ le + 5e →

Số mol là 0,01mol ⟹ = 0,05

= = = 0,05 (mol)

= 56.0,05 = 2,8 (gam) ⟹ = 1,2 (gam)

=> % tạp chất = 1,2/4 . 100% = 30%