Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Chia 4 g hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu thành hai phần đều nhau - Cho phần (1) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được 560 ml H2 - Cho phần (2) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 336 ml H2.

Câu 20:

Chia 4 g hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu thành hai phần đều nhau

- Cho phần (1) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được 560 ml

- Cho phần (2) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 336 ml .

Các thể tích khí đo ở đktc. Tính thành phần phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Lời giải:

Phần 1:

2Al + 6HCl → + O (1)

Fe + 2HCl → + (2)

Phần 2:

2Al + 2NaOH + O → + (3)

Từ pt (3): = 2/3 = 2/3 . 0,336/22,4 = 0,01

= 0,27g

Theo (1), (2) và (3) ta có: (2) = 560 - 336 = 224(ml)

⇒ Theo (2) ta có: = = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol

= 0,56g

= 0,27: 2.100% = 13,5%

= 0,56:2.100% = 28%

= 58,5%