Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Chỉ dùng những chất ban đầu là NaCl, H2O, Al hãy điều chế :

Câu 20:

Chỉ dùng những chất ban đầu là NaCl, O, Al hãy điều chế :

a) .

b) Al.

c) Dung dịch

Lời giải:

a) Hoà tan NaCl vào nước tới bão hoà rồi điện phân dung dịch :

2NaCl + + + 2NaOH (1)

Thu cho phản ứng với Al :

2Al + (2)

- Lấy vừa điều chế được (2) cho tác dụng với NaOH ở (1) :

+ 3NaOH (vừa đủ) →Al + 3NaCl (3)

- Lấy Al điều chế được ở (3) cho tác dụng với NaOH :

Al + NaOH → + O