Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch rồi đốt cháy trong oxi tạo ta 4 g chất bột màu đen.

Câu 19:

 Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít  (đktc). Phần chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch rồi đốt cháy trong oxi tạo ta 4 g chất bột màu đen.

Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Lời giải:

Mg + 2HCl →  +

Zn + 2HCl →  +

Cu không phản ứng với dung dịch HCl.

2Cu +  → 2CuO

Khối lương Cu là: 4/80.64 = 3,2g

Đặt số mol Mg và Zn lần lượt là x và y. Ta có : 24x + 65y = 8,85- 3,2 = 5,65 (1)

Số mol  là : x + y = 3,36/22,4 = 0,15 (2)

Giải hệ gồm phương trình (1) và (2) được x = 0,1 ; y = 0,05