Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Cho 3,04 g hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu 19:

Cho 3,04 g hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng tác dụng hết với dung dịch loãng, thu được 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Lời giải:

Fe+ (l) → Fe( + NO + O (1)

3Cu + → 3Cu( + 2NO + O (2)

Đặt x và y la số mol Fe và Cu trong hỗn hợp ta có hệ pt:

56x + 64y = 3,04

x + 2y/3 = 0,04

→ x= 0,02 , y= 0,03

= 56.0,02/3,04 . 100% = 36,8%

= 100 – 36,8= 63,2%.