Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Tuỳ thuộc vào nồng độ của dung dịch HNO3, Al có thể khử HNO3 thành NO2, N2O, NO, N2, NH4NO3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng

Câu 18:

Tuỳ thuộc vào nồng độ của dung dịch , Al có thể khử thành , N2O, NO, N2, . Viết phương trình hoá học của các phản ứng

Lời giải:

Các phương trình hoá học :

Al + → Al( + + O

Al + → Al( + NO + O

8Al + → 8Al( + 3N2O + O

10Al + → 10Al( + 3N2 + O

8Al + →8Al( + + O.