Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt:

Câu 18:

So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt:

a) Cấu hình electron của nguyên tử.

b) Tác dụng với nước.

c) Phương pháp điều chế các đơn chất.

Lời giải:

a) Cấu hình electron : Mg : [Ne]; Ca : [Ar]

b) Tác dụng với nước : Ca tác dụng với nước ở điều kiện thường còn Mg không tác dụng.

c) Phương pháp điều chế : Cả Ca và Mg đều được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy hai muối .