Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Nung nóng 7,26 g hỗn hợp gồm NaHCO3 vào Na2CO3, người ta thu được 0,84 lít khí CO2 (đktc). Hãy xác định khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Câu 18:

Nung nóng 7,26 g hỗn hợp gồm vào , người ta thu được 0,84 lít khí (đktc).

Hãy xác định khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Lời giải:

Nung hỗn hợp, chỉ có bị phân hủy:

+ O + (1)

Theo (1), = = 2.0,84/22,4 = 0,075 mol

Trước khi nung:

= 84.0,075 = 6,3g

= 7,26 - 6,3 = 0,96g

Sau khi nung: = 0,96+106.0,0375 = 4,935g.