Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Đốt nóng một lượng bột sắt trong bình đựng khí O2, sau đó để nguội và cho vào bình một lượng dư dung dịch HCl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra

Câu 18:

Đốt nóng một lượng bột sắt trong bình đựng khí , sau đó để nguội và cho vào bình một lượng dư dung dịch HCl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra

Lời giải:

Đốt Fe trong khí , sản phẩm có thể là FeO, , và Fe (dư).

Cho dd HCl vào có các phản ứng:

FeO + 2HCl → + O

Fe + 2HCl(l) → +

+ 8HCl → + + O

+ 6HCl → + O

Fe +