Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g.

Câu 18:

Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng, khối lượng kim loại có trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch trước phản ứng.

Lời giải:

Khối lượng kim loại tăng là : 1,88 - 1,12 - 0,24 = 0,52 (g)

Mg là kim loại mạnh hơn Fe nên Mg phản ứng trước.

Mg + + Cu (1)

0,01 → 0,01 (mol)

Mg phản ứng hết làm khối lượng tăng là :

64 . 0,01 - 24 . 0,01 = 0,40 (g)

Phản ứng của Fe làm khối lượng tăng thêm là : 0,52 - 0,40 = 0,12(g)

Fe + + Cu (2)

Theo (2), ta có:

1 mol phản ứng làm khối lượng tăng 64 - 56 = 8 (g)

x mol → 0,12 g

x = 0,12/8 = 0,015 mol

Số mol Fe ban đầu là 1,12/56 = 0,02 mol > 0,015 mol

Vậy Fe còn dư và hết.

Nồng độ mol của là : (0,01 + 0,015).1000/250 = 0,1M