Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G.

Câu 17:

Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí (đktc). Xác định giá trị của V.

Lời giải:

Tóm tắt bài toán thành sơ đồ sau :

Nhận thấy Fe và S là chất cho e, là chất nhận e, áp dụng ĐLBTĐT ta có :

Fe ⟶ + 2e

0,1 →   0,2 mol

+ 4e →

0,125 ←   0,5 mol

S → + 4e

0,075 →   0,3 mol

= 0,125.22,4 = 2,8 (lít).