Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Hoà tan 0,1 mol phèn nhôm - amoni (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O vào nước được dung dịch X. Cho đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X (đun nóng) thì thu được kết tủa Y và khí Z.

Câu 17:

Hoà tan 0,1 mol phèn nhôm - amoni (.(.O vào nước được dung dịch X. Cho đến dư dung dịch Ba vào dung dịch X (đun nóng) thì thu được kết tủa Y và khí Z. Xác định khối lượng kết tủa Y và thể tích (đktc) khí Z.

Lời giải:

- Dung dịch Ba dư nên Al sinh ra rồi tan hết.

- Phèn amoni (.(.O: 0,1 mol

= 0,4 mol và = 0,2 mol

Kết tủa Y : +

→m↓ = = 0,4.233 = 93,2 (g)

Khí Z : + ↑ + O

= 0,2.22,4 = 4,48 (lít).