Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Có gì giống nhau và khác nhau khi nhỏ từ từ cho đến dư :

Câu 17:

Có gì giống nhau và khác nhau khi nhỏ từ từ cho đến dư :

a) Dung dịch vào dung dịch ?

b) Dung dịch Ba vào dung dịch ?

Lời giải:

a) Kết tủa tạo ra không tan trong dung dịch dư :

+ + O → Al + Cl

b) Kết tủa tạo ra tan trong dung dịch Ba dư :

+ 3Ba → 2Al +

2Al + Ba → Ba( + O.