Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: a) Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

Câu 17:

a) Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

b) Để kết tủa hoàn toàn ion trong 200 ml dung dịch có nồng độ 6. M cần phải dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH nói trên ?

Lời giải:

a) 0,63g NaOH

b) 76 ml dung dịch NaOH