Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau : Biết X, Y, Z đều là hợp chất của natri.

Câu 16:

Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau :

Biết X, Y, Z đều là hợp chất của natri.

Lời giải:

Theo sơ đồ ta có:

X: NaCl Y: NaOH Z:

(1) 2NaCl → 2Na +

(2) 2Na + → 2NaCl

(3) 2NaCl + → 2NaOH + +

(4) 2NaOH + + O

(5) + 2HCl → 2NaCl + ↑ + O

(6) NaCl + + AgCl