Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển hoá thành glucozơ. Do đó fructozơ cũng có phản ứng tráng bạc.

Câu 16:

Trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển hoá thành glucozơ. Do đó fructozơ cũng có phản ứng tráng bạc. Khi cho 36 g hỗn hợp X gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với dung dịch / dư thì thu được bao nhiêu g Ag ?

Lời giải:

Vì glucozo và fructozo đều có CTPT:

→ tổng số mol hỗn hợp là 36/180 = 0,2 mol

→ 2Ag

= 0,4.108 = 43,2 g.