Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Tại sao Al khử H2O rất chậm và khó, nhưng lại khử H2O dễ dàng trong dung dịch kiềm mạnh, giải phóng khí H2? Kiềm giữ vai trò gì trong phản ứng này ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Câu 16:

Tại sao Al khử O rất chậm và khó, nhưng lại khử O dễ dàng trong dung dịch kiềm mạnh, giải phóng khí ? Kiềm giữ vai trò gì trong phản ứng này ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Lời giải:

Al khử O rất khó khăn, không thu được khí vì Al phản ứng với nước tạo ra màng bảo vệ là Al, nó ngăn không cho Al tiếp xúc với nước. Trong dung dịch kiềm mạnh (NaOH, KOH,...) màng bảo vệ Al sinh ra liền bị phá huỷ, do đó Al khử O dễ dàng, giải phóng khí .

2Al + O → 2Al+ (1)

Al + NaOH → +O (2)

Hai phản ứng trên xảy ra luân phiên nhau, cho tới khi Al bị oxi hoá hết. Ở đây, kiềm giữ vai trò hoà tan màng bảo vệ Al, tạo điều kiện cho Al khử O dễ dàng.