Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Pha chế dung dịch CuSO4 bằng cách hoà tan 87 g CuSO4.5H2O.O trong nước, thu được 750 ml dung dịch.

Câu 16:

Pha chế dung dịch bằng cách hoà tan 87 g .O trong nước, thu được 750 ml dung dịch.

a) Tính nồng độ mol của dung dịch đã pha chế.

b) Có bao nhiêu ion 2- trong 1 ml dung dịch ?

c) Thêm một lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch trên. Hãy cho biết khối lượng các kim loại tham gia và tạo thành sau phản ứng.

Lời giải:

a) = 0,464M

b) Trong 1 ml dung dịch có :

= = = 0,464. (mol)

Số ion = số ion = 0,464.10-3.6,02.1023 = 2,793.1020 (ion)

c) Fe + + Cu

= 0,0232 mol ; = 1,2992 g ; = 1,4848 g.