Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Người ta đốt cháy 4,55 g chất hữu cơ X bằng 6,44 lít O2 (lấy dư). Sau phản ứng thu được 4,05 g H2O và 5,6 lít hỗn hợp khí gồm CO2, N2 và O2 còn dư. Các thể tích đo ở đktc.

Câu 16:

Người ta đốt cháy 4,55 g chất hữu cơ X bằng 6,44 lít (lấy dư). Sau phản ứng thu được 4,05 g O và 5,6 lít hỗn hợp khí gồm , còn dư. Các thể tích đo ở đktc. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch NaOH (dư) thì còn lại hỗn hợp khí có tỉ khối đối với hiđro là 15,5.

a) Xác định công thức đơn giản nhất của X.

b) Xác định công thức phân tử, biết rằng phân tử khối của X là 91.

Viết công thức cấu tạo và tên của X, biết rằng X là muối, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl.

Lời giải:

Đặt lượng là a mol, lượng là b mol, lượng còn dư là c mol.

Ta có : a + b + c = 5,6/22,4 = 0,25 mol (1)

44a + 28b + 32c = 4,55 + 6,44/22,4 x 32 - 4,05 = 9,7 (2)

(28b + 32c)/(b+c) = 15,5.2 = 31 (3)

Giải hệ phương trình, tìm được : a = 0,15 ; b = 0,025 ; c = 0,075.

Khối lượng C trong 4,55 g X : 0,15.12 = 1,8 (g).

Khối lượng H trong 4,55 g X : 2,4.0,5/18 = 0,45g

Khối lượng N trong 4,55 g X : 0,025.28 = 0,7 (g).

Khối lượng O trong 4,55 g X : 4,55 - 1,8 - 0,45 - 0,7 = 1,6 (g).

Chất X có dạng .

x : y : z : t = 1,8/2 : 0,45/1 : 0,7/14 : 1,6/16

= 0,15:0,45:0,05:0,10 = 3:9: 1 :2

Công thức đơn giản nhất của X là .

Vì M = 91 nên công thức phân tử của X cũng là . Các công thức cấu tạo phù hợp :

amoni propionat metylamoni axetat

etylamoni fomat đimetylamoni fomat