Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Hoà tan 2,68 g hỗn hợp axetanđehit và glucozơ vào nước. Cho dung dịch thu được vào 35,87 ml dung dịch 34% AgNO3 trong amoniac (khối lượng riêng 1,4 g/ml) và đun nóng nhẹ để phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 16:

Hoà tan 2,68 g hỗn hợp axetanđehit và glucozơ vào nước. Cho dung dịch thu được vào 35,87 ml dung dịch 34% trong amoniac (khối lượng riêng 1,4 g/ml) và đun nóng nhẹ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc bỏ kết tủa rồi trung hoà nước lọc bằng axit nitric, sau đó thêm vào nước lọc đó lượng vừa đủ dung dịch kali clorua, khi đó xuất hiện 5,74 g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp han đầu.

Lời giải:

= 35,87.1.4.34/17000 = 0,1 mol

= 0,04mol

Gọi số mol của axetandehit, glucozơ lần lượt là x, y

= 44x + 180y= 2,68 (1)

Các phản ứng xảy ra:

dư có phản ứng với KCl tạo kết tủa:

+ KCl → AgCl +

= 0,1-0,04= 0,06 mol

Từ pt → 2x + 2y = 0,06 (2)

Từ (1) và (2) suy ra x= 0,02 ; y= 0,01

= 0,02x44/2,68 x 100% = 32,84%

% = 100 - 32,84= 67,16%