Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 g hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất.

Câu 16:

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 g hỗn hợp muối Al( và Cr( cho đến khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rửa và nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 g chất rắn. Tính phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

Các phương trình hoá học :

Al( + 3NaOH → Al↓+ ( 1 )

Cr( + 3NaOH → Cr↓ + (2)

2Al + O (3)

2Cr + O (4)

Gọi x là số mol Al( và y là số mol Cr(.

Ta có hệ pt: 213x + 238y = 9,02

102.x/2 + 152.y/2 = 2,54

→ x = y = 0,02

= 213.0,02= 4,26g → = 47,23%

= 52,77%.