Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản

Câu 16:

Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, , tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y, cô cạn Y thu được 7,62 gam và m gam . Xác định giá trị của m.

Lời giải:

Nhận thấy = + FeO, ta có sơ đồ phản ứng sau:

Ta có : m hỗn hợp = 72(x + z) + 160(y + z) = 9,12 (1)

= (x + z) = 0,06 mol (2), thay (2) vào (1)

⟹ (y + z) = 0,03

= 2. 0,03.162,5 = 9,75. (gam).