Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Cho 10,6 g hỗn hợp A gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với 300 ml dung dịch HCl 1M (loãng), thu được dung dịch B và 5,6 lít khí (đktc).

Câu 16:

Cho 10,6 g hỗn hợp A gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với 300 ml dung dịch HCl 1M (loãng), thu được dung dịch B và 5,6 lít khí (đktc).Dẫn từ từ khí vào dung dịch B. Số gam kết tủa cực đại thu được là bao nhiêu.

Lời giải:

Đặt hai kim loại là có hoá trị n (1 < n < 2), ta có phương trình cho nhận e :

+ 2e →

Với số mol là 0,25 (mol) ⟹ số mol R là 0,5/n mol

=> = 21,2n

Với 1 ≤ n ≤ 2 → 21,2 ≤ ≤ 42,2

Vậy 2 kim loại cần tìm có thể là 2 trong 4 kim loại sau : Na, K, Mg, Ca.

Mặt khác ta có : = 0,3 mol ⟹ = 0,15mol, vậy 0,1 mol còn lại do O phản ứng tạo ra ⟹ loại Mg vì Mg không phản ứng với nước

⟹ hai kim loại là Na và Ca với số mol tương ứng là x và y

Ta có hệ:

23x + 40y = 10,6 (1)

x + 2y = 0,25.2 = 0,5 (2)

từ (1) và (2) ⟶ x = 0,2 ; y = 0,15

Ta lại có số mol Họ do nước tạo ra là 0,1 mol ⟹ số mol là 0,2 mol

Để tạo kết tủa cực đại tức là toàn bộ tạo muối

/ = 2 => = = 0,2/2 = 0,1 mol

Vậy kết tủa là : 0,1 mol ⟹ m = 0,1.100 = 10 (gam).