Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong quá trình chuyển hoá sau :

Câu 15:

Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong quá trình chuyển hoá sau :

Lời giải:

(1) 2Cr +

(2) + 3NaOH → Cr + 3NaCl

(3) Cr + NaOH → + O

(4) + 8NaOH + + 6NaBr + O

(5) + + + O.