Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Từ nguyên liệu là vỏ bào, mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) người ta có thể sản xuất ancol etylic với hiệu suất 70%. Từ ancol etylic có thể sản xuất polibutađien (dùng sản xuất cao su buna) với hiệu suất 75%.

Câu 15:

Từ nguyên liệu là vỏ bào, mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) người ta có thể sản xuất ancol etylic với hiệu suất 70%. Từ ancol etylic có thể sản xuất polibutađien (dùng sản xuất cao su buna) với hiệu suất 75%. Tính khối lượng nguyên liệu cần dùng để sản xuất 1 tấn polibutađien.

Lời giải:

Khối lượng ancol etylic cần để sản xuất 1 tấn cao su buna (hiệu suất 75%) là: 1000.92/54 x 100/75 = 2271,6kg

Khối lượng nguyên liệu cần dùng là: 2271,6x162/92 x 100/70 x 100/50 = 11428,57kg