Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Rượu 40° là dung dịch ancol etylic trong nước, trong đó ancol etylic chiếm 40% về thể tích. Người ta dùng một loại nguyên liệu chứa 50% glucozơ để lên men thành rượu với hiệu suất 80%.

Câu 15:

Rượu 40° là dung dịch ancol etylic trong nước, trong đó ancol etylic chiếm 40% về thể tích. Người ta dùng một loại nguyên liệu chứa 50% glucozơ để lên men thành rượu với hiệu suất 80%. Để thu được 2,3 lít rượu 40° cần dùng bao nhiêu kilogam nguyên liệu nói trên ? Biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml

Lời giải:

Khối lựợng ancol etylic trong 2,3 lít (2300 ml) rượu 40° là: 2300.40/100.0,8 = 736g

PT: OH +

Khối lượng nguyên liệu: 180x736/92 x 100/80 x 100/50 = 3600g = 3,6kg