Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 g.

Câu 15:

Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch . Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 g.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn. Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch .

Giả thiết Cu giải phóng ra đều bám hết vào đinh sắt.

Lời giải:

a) Fe + + Cu (1)

Fe + + Cu (2)

Chất khử   chất oxi hóa

b) Theo (1) cứ 1 mol phản ứng làm khối lượng đinh sắt tăng 8 g

x mol → 0,8 g

x = 1.0,8/8 = 0,1 mol

Nồng độ mol của dung dịch là :

0,1.1000/200 = 0,5M