Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Khi cho một loại cao su buna-S tác dụng với brom (tan trong CC14) người ta nhận thấy cứ 1,05 g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,80 g brom. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren trong loại cao su nói trên.

Câu 15:

Khi cho một loại cao su buna-S tác dụng với brom (tan trong CC14) người ta nhận thấy cứ 1,05 g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,80 g brom. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren trong loại cao su nói trên.

Lời giải:

Cao su buna-S : ... - - CH = CH - –CH(-)--..

Giả sử cứ n mắt xích butađien thì có m mắt xích stiren.

Như vậy : (54n + 104m) g cao su kết hợp với 160n g brom.

Mặt khác, theo đầu bài : 1,05 g cao su kết hợp với 0,80 g brom.

Vậy tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren là 2 : 3.