Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 và phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch X.

Câu 15:

Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, phản ứng hết với dung dịch loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Xác định giá trị của m.

Lời giải:

Dùng phương pháp quy đổi : Giả sử hỗn hợp rắn gồm Fe (x mol) và oxi (y mol)

Ta có : = 56x + 16y= 11,36 g (1)

Sử dụng phương trình cho - nhận e, trong đó Fe là chất cho e, O và là chất nhận e với số mol NO là 0,06 mol

Fe → + 3e

x →   3x

O + 2e →

2y ←   y (mol)

+ 3e → NO

0,18 ←   0,06

Áp dụng ĐLBTĐT ta có : 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) và (2), giải hệ ta có : X = 0,16 ; y = 0,15

Muối thu được là : Fe( : 0,16 mol → = 38,72 (gam).