Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.

Câu 14:

Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.

a) = CHCl.

b) = CH - CH = .

c) N - [- COOH.

d) HO - - - OH và HOOC - - COOH

Lời giải: