Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (đã loại hết benzoyl peoxit) vào 1,0 lít dung dịch brom 0,15M ;

Câu 14:

Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (đã loại hết benzoyl peoxit) vào 1,0 lít dung dịch brom 0,15M ; sau đó cho thêm KI (dư) thấy sinh ra 6,35 g iot.

a) Viết phương trình hóá học của các phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trùng hợp stiren.

Lời giải:

a) Các phương trình hoá học :

nCH-()=→(-CH-()-

- CH = + -CHBr-Br

2KI + + 2KBr

b) Số mol tham gia 2 phản ứng là 0,15 mol.

Số mol tác dụng với KI = số mol = 6,35/254 = 0,025 mol

Số mol tác dụng với stiren = 0,15 - 0,025 = 0,125 (mol).

Khối lượng sitren không trùng hợp = 0,125.104 = 13 (g).

Khối lượng stiren đã trùng hợp = 65 -13 = 52 (g).

Hiệu suất trùng hơp = 52/65 .100% = 80%.