Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Một bình kín có dung tích 5 lít chứa khí ở áp suất 1,4 atm và 27°c. Đốt cháy 12 g kim loại kiềm thổ trong bình kín trên. Sau phản ứng, nhiệt độ và áp suất trong bình là 136,5°C và 0,903 atm.

Câu 14:

Một bình kín có dung tích 5 lít chứa khí ở áp suất 1,4 atm và 27°c. Đốt cháy 12 g kim loại kiềm thổ trong bình kín trên. Sau phản ứng, nhiệt độ và áp suất trong bình là 136,5°C và 0,903 atm. Biết thể tích bình không đổi, thể tích chất rắn không đáng kể. Xác định kim loại kiềm thổ đem đốt.

Lời giải:

2M + → 2MO

Thể tích (đktc) có trong bình trước phản ứng:

V = (273.1,45)/(273+27) = 6,37l

Thể tích khí còn lại trong bình sau phản ứng:

V' = (273.0,903.5)/(273+136,5) = 3,01l

Thể tích khí tham gia phản ứng: 6,37- 3,01= 3,36 l hay 0,15 mol .

→ số mol kim loại tham gia phản ứng là 0,3 mol

Khối lượng mol của M là 12/0,3 = 40 (g/mol)

M là canxi.