Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X (Fe, Fe2O3) trong dung dịch HNO3 vừa đủ được 1,12 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y.

Câu 14:

Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X (Fe, ) trong dung dịch vừa đủ được 1,12 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với NaOH dư được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Xác định giá trị của m.

Lời giải:

Ta có sơ đồ phản ứng:

Vì chỉ có Fe phản ứng sinh ra khí NO, sử dụng phương trình cho - nhận e

= = 0,05 mol.

= 0,05.56 = 2,8(gam) ⟹ = 160.0,025 = 4(gam)

= 10 - 2,8 = 7,2 g

Vậy m = 4 + 7,2 =11,2 (gam).