Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Dựa vào khối lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và ghi kết

Câu 14:

Dựa vào khối lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và ghi kết quả vào bảng sau:

Lời giải:

Tên kim loại Khối lượng riêng (g/cm3) Thể tích mol (g/cm3)
Kali (K) 0,86
Natri (Na) 0,97
Magie (Mg) 1,74
Nhôm (AI) 2,70
Kẽm (Zn) 7,14
Sắt (Fe) 7,87
Đồng (Cu) 8,92
Bạc (Ag) 10,50
Vàng (Au) 19,30

Tên kim loại Khối lượng riêng (g/cm3) Thể tích mol (g/cm3)
Kali (K) 0,86 45,46
Natri (Na) 0,97 23,70
Magie (Mg) 1,74 13,97
Nhôm (Al) 2,70 9,99
Kẽm (Zn) 7,14 9,16
Sắt (Fe) 7,87 7,10
Đồng (Cu) 8,92 7,12
Bạc (Ag) 10,50 10,27
Vàng (Au) 19,30 10,2