Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Cho sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :

Câu 14:

Cho sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :

1)

Biết rằng :

- ... là các đơn chất hoặc hợp chất của crom.

- ... là các hợp chất của crom.

Hãy viết PTHH (có ghi điều kiện) theo các chuỗi phản ứng trên.

Lời giải:

Dựa vào chất đã cho để suy luận theo sơ đồ các chuỗi phản ứng

Các chất ... có thể là

: Cr   : Cr

: :

: Cr: :

Các chất . . . có thể là :

: : Cr :