Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam chất rắn. Tính phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp.

Câu 14:

Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch . Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam chất rắn. Tính phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp.

Lời giải:

dư nên Zn và Fe phản ứng hết. Gọi x, y là số mol Fe và Zn

Fe + + Cu

x → x (mol)

Zn + + Cu

y → y (mol)

Vì khối lượng chất rắn trước và sau phản ứng bằng nhau

⟹ 56x + 65y = 64x + 64y => y = 8x