Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Cho 18 gam hỗn hợp bột Al, Al2O3 và một kim loại R hoá trị II không đổi.

Câu 14:

Cho 18 gam hỗn hợp bột Al, và một kim loại R hoá trị II không đổi.

- Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch loãng (dư) thấy thoát ra 8,96 lít (đktc).

- Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH 2M thấy thoát ra 6,72 lít (đktc) và lượng NaOH tối đa cho phản ứng là 200 ml, ngoài ra còn một phần chất rắn không tan.

Xác định kim loại R và phần trăm khối lượng trong hỗn hợp.

Lời giải:

Gọi a, b, c lần lượt là số mol của Al, và R.

Do thể tích 2 khí thoát ra khi tác dụng với dung dịch loãng và NaOH khác nhau nên R đứng trước (trong dãy điện hoá) nhưng không tác dụng với NaOH.

Khi tác dụng với dung dịch loãng :

→ 3/2 ;

⟹ 1,5a + c = 0,4 (1)

Khi tác dụng với dung dịch NaOH :

2Al + 2NaOH + 0 → +

+ 2NaOH → + 0

= 1,5a = 0,3 (2)

= a + 2b = 0,4

Từ (1) và (2) → a = 0,2 mol ; b = 0,1 mol và c = 0,1 mol.

Vậy = 27.0,2 + .0,1 + R.0,1 = 18 ⟹ R = 24 (Mg).

=> = 0,1./18 . 100 = 56,67%