Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit có chứa 80% Fe3O4 để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải sắt ? Biết trong quá trình luyện gang, lượng sắt bị hao hụt là 4%.

Câu 14:

Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit có chứa 80% để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải sắt ? Biết trong quá trình luyện gang, lượng sắt bị hao hụt là 4%.

Lời giải:

Khối lượng quặng : 100.95/100 . 100/96.232/168.100/80 = 170,82 tấn