Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Xuất phát từ glucozơ và các chất vô cơ, viết các phương trình hoá học để điều chế

Câu 13:

Xuất phát từ glucozơ và các chất vô cơ, viết các phương trình hoá học để điều chế ra bốn muối khác nhau của kali, biết trong thành phần các muối đó đều có cacbon.

Lời giải: