Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Viết công thức cấu tạo thu gọn và tên của các amino axit sinh ra khi thuỷ phân

Câu 13:

Viết công thức cấu tạo thu gọn và tên của các amino axit sinh ra khi thuỷ phân hoàn toàn các peptit

Lời giải: