Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Từ 2,851 g gang sau khi chế hoá thích hợp, thu được 0,0825 g silic đioxit. Tính hàm lượng phần trăm của silic trong loại gang đó.

Câu 13:

Từ 2,851 g gang sau khi chế hoá thích hợp, thu được 0,0825 g silic đioxit. Tính hàm lượng phần trăm của silic trong loại gang đó.

Lời giải:

Khối lượng Si trong 0,0825 g là:

0,0825.28/60 = 0,0385g

=%gt; %mSi = 0,0385/2,851 x 100% = 1,35%