Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Nung 9,66 gam hỗn hợp bột X gồm Al và một oxit sắt trong điều kiện không có không khí, khi phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn (giả sử chí xảy ra phản ứng khử oxit sắt thành sắt) thu được hỗn hợp sản phẩm Y.

Câu 13:

Nung 9,66 gam hỗn hợp bột X gồm Al và một oxit sắt trong điều kiện không có không khí, khi phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn (giả sử chí xảy ra phản ứng khử oxit sắt thành sắt) thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Chia Y làm 2 phần đều nhau :

- Phần 1 : Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,336 lít (đktc).

- Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch HC1 dư được 1,344 lít (đktc). Xác định công thức oxit sắt trong hỗn hợp bột X.

Lời giải:

- Phần 1 : Tác dụng với dung dịch NaOH → nên Al dư.

→ 3/

Phần 2 : Tác dụng với dung dịch HCl

; → 3/

Từ thể tích ta dễ dàng tính được :

= 0,045 (mol) và = 0,01 (mol).

Phản ứng nhiệt nhôm : 2yAl + + 3xFe

= 0,045.2x/3x + 0,01 = 0,03y/x + 0,01 mol

= 27.(0,03y/x + 0,01) + 0,045(56x + 16y) = 9,66/2g

x/y = 3/4

Vây oxit sắt là