Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Một hỗn hợp rắn gồm Ca và CaCl2 tác dụng với nước (dư) thu được hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 5. Đế trung hoà dung dịch sau phản ứng, cần dùng 600 ml dung dịch HCl 0,5M. Tính :

Câu 13:

Một hỗn hợp rắn gồm Ca và tác dụng với nước (dư) thu được hỗn hợp khí có tỉ khối đối với là 5. Đế trung hoà dung dịch sau phản ứng, cần dùng 600 ml dung dịch HCl 0,5M. Tính :

a) Khối lượng của hỗn hợp rắn đã dùng ban đầu.

b) Thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí

Lời giải:

a) Ca + O → Ca + (1)

+ O → Ca + (2)

Ca + 2HCl→ + O (3)

= 0,3 mol

Đặt x, y lần lượt là số mol Ca và . Hỗn hợp khí thu được gồm (x mol) và (y mol)

Ta có hệ pt:

x + y = 0,15

(2x+26y)/(x+y) = 10

→ x= 0,1 mol ; y= 0,05 mol

Khối lượng hỗn hợp rắn ban đầu:

= 40.0,1 = 4 g

= 64.0,05 = 3,2 g

→m hh= 7,2g

b) = 0,1/0,15 x 100% = 66,67%

= 33,33%