Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH IM.

Câu 13:

Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH IM.

Thêm vào phần ba một lượng làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được.

Lời giải:

a) PTHH

COOH + Na → COONa + 1/

OH + Na → ONa + 1/2

COOH + NaOH → COONa + O

COOH + OH → + O

b) Phần một : + = = 2. 3,36/22,4 = 0,3 mol

Phần hai: = = 0,2 mol ⇒ = 0,1 mol

= 3.(0,2.60 + 0,1.46) = 49,8g

Phần 3:

Ta có: > ⇒ Hiệu suất tính theo ancol

H = 60% ⇒ = 0,1.60% = 0,06 mol

= 0,01.88 = 5,28g