Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Để xác định hàm lượng bạc trong một hợp kim, người ta cho 1,5 g hợp kim đó tác dụng với dưng dịch axit HNO3 đặc, dư. Xử lí dung dịch bằng axit HCl, lọc lấy kết tủa, rửa rồi sấy khô, cân được 1,194 g.

Câu 13:

Để xác định hàm lượng bạc trong một hợp kim, người ta cho 1,5 g hợp kim đó tác dụng với dưng dịch axit đặc, dư. Xử lí dung dịch bằng axit HCl, lọc lấy kết tủa, rửa rồi sấy khô, cân được 1,194 g. Tính phần trăm khối lượng của bạc trong hợp kim.

Lời giải:

Ag + + + O (1)

+ HCl → AgCl ↓+ (2)

Theo (1) và (2) ta có : = = 1,194/143,5 = 0,00832 (mol)

= 0,00832.108 = 0,898 (g)

= 59,87%.