Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau CuSO4, AlCl3, Pb(NO3)2, ZnCl2, KNO3, AgNO3. Viết phương trình hoá học dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu 13:

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau , AlCl3, Pb(, ZnCl2, , . Viết phương trình hoá học dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng xảy ra (nếu có). Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng.

Lời giải:

Fe tác dụng được với các muối: , Pb(,

+) Fe + + Cu

Fe + + Cu

Fe là chất khử , là chất oxi hoá

+) Fe + Pb( → Fe( + Pb

Fe + + Pb

Fe là chất khử, Pb( là chất oxi hóa

+) Fe + → Fe( + 2Ag

Fe + + 2Ag

Fe là chất khử, là chất oxi hóa

Nếu dư ta có pứ:

+ Fe( → Fe( + Ag

+ + Ag